Ansökan kommunalt driftsbidrag till allmänna samlingslokaler

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om driftsbidrag till allmänna samlingslokaler, ni  ansöker genom att redovisa antal aktiviteter ni haft under förgående år.

Driftbidrag till allmänna samlingslokaler lämnas till de samlingslokaler som finns upptagna på den prioriterade listan grundad på geografisk spridning i Hudiksvalls kommun.  Driftbidraget ska tillsammans med föreningens övriga intäkter användas för att täcka kostnaderna för driften av samlingslokaler, inklusive löpande och periodiskt underhåll. Med allmän samlingslokal menas en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. De två största folketshusföreningarna berörs inte av dessa bidragsregler.

Rörlig och fast del

Driftbidrag delas upp i en rörlig och en fast del. Den rörliga delen utgör 40 % av det totala anslaget och den fasta delen utgör 60 % av det totala anslaget.

  • Till grund för den rörliga delen ligger antalet aktiviteter i lokalen. Som aktivitet räknas varje registrerat utnyttjande av lokalen, där hyra har betalats. Den rörliga delen utgår endast om föreningens samlingslokal utnyttjas för minst 80 aktiviteter per år.
     
  • Till grund för den fasta delen ligger samlingslokalernas volym, samt i en skälig omfattning volymen av entrévägar, kapprum, toaletter och uppvärmda förvaringsutrymmen. Uppmätning ska göras av kommunen. Den fasta delen utgår endast om föreningens samlingslokal utnyttjas för minst 40 aktiviteter per år.

Om en förening har minst 80 aktiviteter, utbetalas både den rörliga delen och den fasta delen av bidragen. Om en förening har 40-79 aktiviteter utbetalas endast den fasta delen av bidraget.

Syfte
Bidrag till allmänna samlingslokaler syftar till att främst tillgodose:

  • föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället,
  • kulturlivets behov av lokaler för att sprida kultur och för skapande aktiviteter, samt
  • spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar utanför det organiserade föreningslivet. (från SFS 2016:1367, 3§)

Villkor

  • ​Föreningen ska äga en allmän samlingslokal.
  •  Uthyrning ska dokumenteras i liggare eller likvärdigt, och vara tillgänglig för kommunens granskning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation av uppgiftslämnare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa