Information om personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), som den också kallas, är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PuL) från och med 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen reglerar vilka uppgifter kommunen får behandla och där framgår även att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Läs mer om personuppgifter på Hudiksvalls kommuns webbplats.

Vad menas med personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adresser och personnummer, men även foton, ljudinspelningar, registreringsnummer och kundnummer. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är ”behandling av personuppgifter”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, användning, lagring, bearbetning, överföring, radering eller sammanställning av personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörda personer, för kommunikation och för att kunna handlägga dina ärenden. Personuppgifter får bara samlas in för särskilt angivna syften och får sedan inte användas för helt andra syften. För att behandla personuppgifter krävs stöd i en rättslig grund. Personuppgifter får bland annat behandlas för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Får man vara anonym?

Ja, man kan i vissa e-tjänster välja att vara anonym och behöver då inte lämna sina personuppgifter. När du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med svar. Om det är möjligt att vara anonym i en e-tjänst, framgår det av beskrivningen under rubriken "Behandling av personuppgifter" på e-tjänstens förstasida.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Personuppgifter ska generellt raderas när de inte längre är aktuella, men i vissa fall behöver de sparas längre med hänvisning till Arkivlagen (1990:782), det vill säga att det är en rättslig förpliktelse. Vissa personuppgifter måste därför behandlas, gallras eller arkiveras under en viss tid. Hudiksvalls Kommun följer därför de gallringsrutiner som finns i dokumenthanteringsplanen för respektive verksamhet.
 

Vilka rättigheter har den registrerade?

Du som privatperson har rätt att kontakta kommunen om du vill ha ut information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta Dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@hudiksvall.se

Personuppgifter i e-tjänster och blanketter

Under rubriken "Behandling av personuppgifter" på e-tjänstens förstasida, finns den information som gäller för e-tjänsten och i förekommande fall motsvarande blankett. Om du har skyddad identitet (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av e-tjänsterna eller skicka e-post till oss. Det är säkrare för dig att ringa till oss i stället.

Mina sidor

Under Mina sidor i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina pågående och sedan tidigare inskickade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Det är endast du som kan se dessa ärenden. Kommunen tillhandahåller denna tjänst som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst, se kontaktuppgifter på e-tjänstens förstasida.

Kan jag ändra min adress här?
Du kan ändra adress och andra uppgifter när du är inloggad men de uppgifterna stannar i det här e-tjänstesystemet.  Om du bytt adress eller har annan kontakt med kommunen behöver du göra adressändring hos Skatteverket och kontakta handläggare på den enhet ditt ärende hanteras.