Ansökan om bidrag för studieförbund

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunalt bidrag utgår till avdelning (avdelningar samverkande i region) som erhåller statligt bidrag via Folkbildningsrådet och som har självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Bidrag utgår till studieförbund som har verksamhet i kommunen vid utbetalningstillfället eller som genom verksamhetsplan visa att verksamhet kommer att genomföras i kommunen.

Bidraget utgår per kalenderår.

Beräkningsgrund för bidraget är utbetalda statliga bidrag för studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Det kommunala bidraget beräknas i relation till andel av totalt statligt bidrag för senast genomförda verksamhetsår utbetalt till i kommunen verksamt studieförbund.

För att erhålla bidrag ska ansökan göras senast 31 maj varje år. Till ansökan bifogas ekonomisk redovisning samt verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår. För avdelning med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara utformade så att verksamheten inom Hudiksvalls kommun klart kan urskiljas. Verksamhetsplan för kommande kalenderår bifogas med beskrivning över planerad verksamhet i Hudiksvalls kommun. Av redovisningen ska även tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet erhållit för verksamhet i Hudiksvalls kommun.

Bidrag till verksamhet utbetalas av Kultur- och fritidsförvaltningen efter fastställd fördelning. Sista ansökningsdag är 31 maj.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa