Ansökan om inackorderingsstöd för elever i gymnasieskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för inackorderingsstöd

Inackorderingsstöd är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Hudiksvalls kommun beviljar inackorderingsstöd till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen och studera vid en kommunal gymnasieskola. Vid studier på folkhögskolor och fristående skolor söks inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden CSN (www.csn.se).

Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (frisökning), har inte rätt till inackorderingsstöd (Skollagen 15 kap 32 §). 
 

Elev som är folkbokförd i Hudiksvalls kommun och som blir antagen i andra hand (frisök) till nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, som inte erbjuds av Hudiksvalls kommun och som inte erbjuds genom särskilda samverkansavtal, ska vara berättigad till inackorderingsstöd.

 

Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan ska vara minst 40 km. Närmast farbara bilväg mäts enligt GIS, geografiskt informationssystem.

Till ansökan ska bifogas en styrkt kopia på hyreskontraktet.

 

Eleven ska omgående anmäla adressändring eller annan förändring, som kan påverka bidraget, till Lärkontoret i Hudiksvall och till skolan på studieorten.

 

Återbetalning av inackorderingsstöd. När villkoren för inackorderingsstöd inte längre uppfylls, till exempel vid avbrutna studier eller skolk, kommer inackorderingsstödet att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag. Bestämmelserna finns i 2 kap 5 § studiestödslagen.

 

Inackorderingsstödet utgör 1/30 av prisbasbeloppet. Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden, under höstterminen betalas inackorderingsstödet ut i 4 månader med början den sista sept. under vårterminen betalas inackorderingsstödet ut i 5 månader, t o m den sista maj

 

Inackorderingsstödet utbetalas till myndig elev eller till vårdnadshavare för omyndig elev.

 

 Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).

 

Senaste ansökningsdag för avslutat läsår är den 30 juni.

Inackorderingsstöd söks på nytt varje läsår!

Handläggning och beslut av ansökningar gällande läsåret 20/21 kommer att ske i slutet av augusti 2020.

Frågor om tjänsten

Carina Rist
carina.rist@hudiksvall.se
0650-55 60 99

Personuppgiftsansvarig

Lärandenämden
larande@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa