Begäran om planbesked

LÄS MER

Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen och rådande behov. Ett planbesked innebär inte att ett detaljplanearbete inleds utan enbart att förutsättningarna för ett detaljplanearbete utreds. Om planbeskedet blir positivt kan ett detaljplanearbete inledas. Kostnader för framtagande av detaljplan ingår inte i kostnaden för planbesked.

Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. På ansökan får du svar på om byggnadsnämnden har för avsikt att börja ett planarbete eller inte.

Du kan ansöka om du:

  1.  Äger fastigheten eller tomträtten som detaljplanen gäller
  2. Företräder bostadsrättsförening eller samfällighet som beslutat att ansöka om planändring
  3. Har fastighetsägarens godkännande

Inom fyra månader efter det att vi fått din kompletta ansökan ska du få veta om byggnadsnämnden kommer att inleda ett planläggningsarbete eller inte, genom så kallat planbesked. Får du ett positivt planbesked ger vi dig en preliminär tidplan i samband med beslutet. Det motiverade beslutet kommer med posten. Faktura kommer i separat brev. Kontakta gärna oss för rådgivning innan du ansöker. Var ute i god tid och förbered alla handlingar.

Planavtal och planarbete

Har du fått ett positivt planbesked tecknar vi ett planavtal. I avtalet står betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. I planarbetet prövar vi möjligheterna att ändra planen i enlighet med din ansökan och tar fram förslag till ny detaljplan. Planarbetet börjar först efter det att du betalat fakturan för beslutet om planbesked och tecknat planavtal.  Kostnader Kostnaden för planbeskedet och eventuellt planarbete beror på arbetets omfattning. Avgiften beräknas enligt plan- och bygglovskontorets taxa för planbesked och planavgift för detaljplan.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa