Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Lantmäteriet ansvarar för lägenhetsregistrets lagring, drift och förvaltning. Kommunerna ajourhåller registret och gör ändringar och kompletteringar, exempelvis när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller försvinner. Kommunerna beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla.

Fastighetsägarna lämnar uppgifter till kommunen om sådana förändringar i lägenhetsbeståndet som föranleder ändringar eller kompletteringar i registret. Fastighetsägarna ska också lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer samt sedan informera de boende om de beslutade numren (inom en månad) och anslå dem i byggnaden (inom tre månader).

Frågor om tjänsten

Mätningsenheten
geodata@hudiksvall.se
0650-19000

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.forvaltningen@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa