Uppgifter om ägar- och ledningskrets

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med januari 2023 gäller skärpta krav i skollagen som gäller ägar- och ledningsprövning, vid tillstånd och tillsyn av enskilda huvudmän. Kraven gäller även fristående förskolor med konfessionell inriktning och pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. En huvudman som är godkänd att bedriva förskole-/fritidshemsverksamhet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Lärandenämnden har tillsyn över detta. Det innebär att Lärandenämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

Personkretsen

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse 
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten 
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och 
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten.

Anmälningsplikt

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till Lärandenämnden inom en månad efter att bytet av ägare/person genomförts.

Länk till skollagen

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa