Explosiv vara, tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används för ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor, överföring av explosiva varor inom Sverige samt godkännande av föreståndare enligt 16 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vad som är tillståndspliktig hantering finns att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:s webbplats.

Se även MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk (privatperson) som juridisk person (organisation eller företag). För juridisk person ska ansökan göras av firmatecknare eller av person som har skriftlig delegation från firmatecknare. Ansökan signeras med e-legitimation.

Tillståndet är belagt med en avgift enligt kommunens taxa. 

Anmälan ska alltså göras till med hjälp av denna e-tjänst till Norrhälsinge räddningstjänst som handlägger frågan. Du kan även vända dig till oss om du har frågor om aktuella taxor och liknande.

Din ansökan är en offentlig handling.

I den här tjänsten kommer du behöva lämna uppgifter/beskrivningar som rör verksamheten och de som företräder den.

Du kommer även behöva bifoga följande dokument om det är aktuellt:

 • dokument som visar personens kompetens, lämplighet och delegation som föreståndare
 • ritning eller skiss över disponeringen av förrådet
 • planritning
 • förteckning över förråden och deras respektive skyddsobjekt med avstånd från förrådet bifogas.
 • karta över området
 • planskiss över lokalens utformning
 • kopia på certifiering eller liknande
 • klassningsplan för förrådet, eller för del av förrådet
 • riskutredning.

Frågor om tjänsten

Norrhälsinge räddningstjänst
raddningstjansten@hudiksvall.se

Personuppgiftsansvarig

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Uppgift om föreståndare
 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
 • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
 • Diarienummer för eventuellt befintligt tillstånd
 • Riskutredning
 • Fastighetsbeteckning (vid handel)
 • Karta (för förråd)
 • Klassningsplan (för förråd)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa