Ansökan till Resursskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever med extra stora behov, som inte anses kunna tillgodoses inom grundskolans ordinarie verksamhet kan erbjudas resursskola. Initiativet för om en elev bör tillgodoses undervisning i resursskola kan komma både från vårdnadshavare eller rektor.

Placeringen av en elev på resursskolan ska föregås av en pedagogisk kartläggning och bedömning. När bedömningen är att det särskilda stödet inte räcker för att möta elevens behov kan en ansökan till resursskola göras. Behov ska bedömas i varje enskilt fall och elevens behov ska styra vem som placeras på skolan.

För att en elev ska bli aktuell för placering i resursskolan ska alla av de följande kriterierna uppfyllas:

  1. Eleven har mycket omfattande sociala och/eller beteendemässiga svårigheter, med eller utan samtidiga kognitiva svårigheter.
  2. Svårigheterna är av sådant slag att de på ett ingripande och omfattande sätt påverkar elevens möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt och/eller socialt i nuvarande lärmiljö.
  3. Svårigheterna medför ett behov av den anpassade lärmiljö som resursskolan kan erbjuda.
  4. Nuvarande skola har i enlighet med skollagens kap. 3 §§ 5, 8, 10, 11, 12 initierat och utvärderat olika former av anpassningar och särskilt stöd. Stödinsatserna ska ha utformats efter noggrann analys av elevens behov. De ska ha implementerats, utvärderats och vid behov reviderats under en skälig tidsperiod
  5. Stödinsatserna har inte resulterat i en tillräcklig kunskapsmässig och/eller social utveckling.
  6. Elevens stödbehov bedöms vara extraordinärt.
  7. Eleven tillhör inte målgruppen för anpassad grundskola.

Om flera elever uppfyller kriterierna görs ett urval. I enlighet med skollagen ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras vid urvalet. Även elevgruppens sammansättning kan behöva vägas in vid bedömningen av vilka elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.

Frågor om tjänsten

Sara Ternsjö
sara.ternsjo@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa